උදව්වක් ඕනිද ?

මොකක් හරි දෙයක් ගන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවාද ?

මොන හරි දෙයක් තේරෙන්නෙ නැත්ද ?

එහෙමත් නැත්නම් අහන්න මොනව හරි දෙයක් තියෙනවාද ?


එහෙනම් DragonD ට කතා කරන්න.

මෙන්න මගෙ ඊමේල් ඇඩ්ඩ්‍රෙස් එක

dilshanzmail@gmail.com
මගෙ ස්ක්යිප් නම

DragonDilshan
මෙන්න මගෙ මොබයිල් අන්කය

94 771 3737 660 අදහස්:

Post a Comment